Critane Gundono…

slamet-gundono

Slamet Gundono nalika pentas “L’Histoire du Soldat” ana RRI Semarang, 17 Agustus 2011. foto: Dhoni Zustiyantoro

Joseph, tentara Rusia sing liburan ana desane, lagi mainke biola ana pinggir kali. Dumadakan ana setan memba wong tuwa jaluk biola sing dimainke. Joseph ora gelem, nganti dheweke ditawani biola iku bakal diijoli buku. Pungkasane, Joseph gelem menehake biola amarga ngerti yen buku iku mau isine ramalan masa depan.

Pedhotan crita iku diparagakke Ki Slamet Gundono ana RRI Semarang, 17 Agustus 2011. Crita kanthi irah-irahan L’Histoire du Soldat, utawa Crita Pahlawan iku diiringi musik orkestra sing dimainke para wasis saka Prancis. Kolaborasi antarane Gundono sing mainke wayang gaweyan dhewe lan iringan sing bisa nyawiji, ndadekake para pamirsa ora bosen, apamaneh rumangsa asing karo crita saka Eropa iku.

Sadurunge, Gundono ora kalah kreatif lan inovatif nalika pentas ana Taman Budaya Raden Saleh (TBRS) Semarang, 17 Maret 2011. Nalika iku, dheweke dipercaya karo Teater Lingkar ngisi acara rutin wayangan Jumat Kliwon. Ora kepengin padha karo dhalang-dhalang liyane, dheweke nggawe kolaborasi karo maneka warna tontonan. Ora mung wayang kulit, nanging uga tari, teater, kelebu acara pertandingan bal-balan. Wektu iku pancen lagi rame pertandingan bal.

Kelir sing kanggo dhalang mung lumrah digunakake kanggo mainke wayang, karo Gundono disulap kaya dene layar tancep. Proyektor sing wis dihubungke karo tivi sing lagi nyiarake pertandingan bal, disorotake ana kono. Asile, pamirsa ora mung mirsani wayang kulit lakon “Tali Rasa Rasa Tali”, nanging sing seneng bal uga ora ketinggalan.

Duwe Pakem Dhewe

Pangarsa Teater Lingkar, Maston, nduweni pamanggih yen “kelakuane” Gundono sing kaya mangkono ora bisa diarani ngrusak pakem. Gundono, miturut Maston, nduweni pakeme dhewe, sanajan ora ana sing bener-bener anyar. “Yen diibaratke, entuk iwake nanging ora buthek banyune. Critane bisa dimangerteni, nanging ora ngrusak tatanan,” kandhane Maston.

Dheweke banjur menehi conto nalika pentas kolaborasi wayang suket lan wayang kulit ana Pondok Pesantren Salafiyah Az-Zuhri ing Ketileng, Semarang, malem 1 Syuro taun 2013. Crita sing dipentaske “Semar Sewu”. Crita iku, ngendikane Maston, jumbuh karo kahanan saiki: sansaya akeh wong rumangsa dadi Semar, seneng menehi wejangan nanging abot olehe nglakoni. Sanajan wis ngerti endi sing kleru, endi sing bener.

Ora mung pinter nyanggit utawa nggawe alur crita, Gundono, sajrone pentas, uga bisa nggawe tokoh-tokoh alternatif. Watak lan penokohan sing ora dinyana karo sing mirsani bisa digawe “sapenake dhewe”.  Mula saka iku, miturut Achiar M Permana sajrone Dialektika Mutamakkin ala Gundono, sing mirsani pentase priya klairan 5 Juni 1966 iku bisa wae menehi respon awujud celetukan, clemongan, lan dialog.

Gundono ora mung mandheg mainke wayang kulit lan wayang suket. Amarga saliyane iku, dheweke uga ngripta wayang air, wayang tanah, nganti wayang kondom. Wayang tanah, kaya ditulis Koran Tempo (7/1/2013), minangka laku protese nalika ngerti kahanan lemah ing Kalimantan rusak amarga penambangan. Yen wayang air digawe amarga kutha Solo sok sering dilewati banjir. Aja takon wujud wayang sing diparagakake. Gundono bisa nggunakake sandhal jepit, botol air mineral, nganti alat masak manci, dadi “wayang”.

Nanging, Gusti Kang Mahanyanggit Crita luwih kuwasa. Minggu, 5 Januari 2013 udakara jam 8.30, Gusti ngersakake Gundono dadi crita: kondur ing kasedan jati. Dheweke wis kesel crita, kepengin dicritani lan kepengin ngerti sejatine crita. Gundono wis kecathet dadi tukang crita. Ora liya, Gundono kedadeyan kang wis dadi crita…

Dhoni Zustiyantoro

Advertisements

Pesisir kang Kasingkir

Kabudayan pesisiran, kang dianggep nganggo cara kang ora alus lan ora ketata bab basa lan laku, tansah diremehake. Iku uga amarga kabudayan pesisiran ora kasil saka keraton utawa papan kang luwih elit. Kabudayan pesisiran nyatane isih dadi reh-rehane kabudayan Jawa.

Saka papane, kabudayan pesisir mawujud saka bebrayan kang mapan sadawane pesisir segara. Mula saka iku, karakter sing kasil saka papan sing sacara geografis mapan ana pesisir iku dianggep keras, saka apa sing dingendikaake lan apa sing dadi laku saben dinane.

Mula saka iku, watak wong pesisir sok diarani ora alus, yen dibiji saka sanjabane kabudayan pesisir. Yen pancen wong Jawa dimangerteni kudu nganggo tembung lan cara “kebak ing semu” sajrone pasrawungan, pesisir kaya-kaya wis ora jumbuh lan slewah saka adat-kabudayan sing kudune diugemi.

Nanging sing kaya mangkono nyatane ora bisa kabeh dibenerake. Sajrone sarasehan Selasa Legen kaping 47 ing Universitas Negeri Semarang (Unnes), Dr Suyanto SKar MA, Pembantu Rektor I Institut Seni Indonesia Surakarta paring bantahan ngenani atur sing kaya mangkono mau. Miturut piyambake, kabudayan pesisir malah dadi pathokan kabudayan liya, awit saka lugu lan asline.

Kabudayan pesisir, miturut Suyanto, ora bisa uwal saka watak keras lan tegas. Kabeh diandharake kanthi gamblang tanpa aling-aling. Sing kaya mangkono, nyatane ora ditemoni ana perangan liya kabudayan Jawa, kaya kabudayan kang kasil saka keraton.

Semono uga, nganti seprene pasinaon lan kabeh sing diteliti mlayu ana keraton, istana sentris. Banjur, bebrayan nduweni pamanggih yen kabudayan sing kasil saka papan kono dianggep paling mapan, adiluhung, dhuwur derajade. Sanjabane keraton, dianggep ora patut kanggo patuladhan utawa sing kudu ditindakake.

Suyanto uga ngendika, kabudayan pesisiran sejatine luwih “realis” tinimbang liyane. Amarga pancen wujude isih asli lan ora kecampur karo kabudayan liya. Malahan akeh kabudayan saka pesisir Jawa sing didhaku karo kelompok bebrayan liya. Iku amarga sing ngasta pusarane praja nalika iku nduweni kepentingan politis. Kabeh sing kira-kira ora jumbuh karo sing dikarepake, isa diganti, diimbuhi, lan pungkasane didhaku dadi duweke.

Babagan Pakeliran

Perkara sing ora beda uga kedadeyan ana ing salah siji perangan kabudayan Jawa, yaiku pakeliran. Dhalang saka Rembang, Ki Sigid Ariyanto ngendika, kesenian pakeliran pesisiran wis ora ana wiwit tahun 1965. Musababe, ora ana liya, pemimpin wektu semono kang nduweni kepentingan politis.

Miturut Ki Sigid, wektu semono, para dhalang sing gesang ing pesisir dianggep ora maju yen ora nganggo cara Surakarta. Pamawas sing kaya mangkono ndadekake dhalang-dhalang padha ora kersa maneh ngasta wayang nganggo carane dhewe, gagrag pesisiran. Sing isih ngugemi banjur ora payu ditanggap, ora bisa urip saka kesenian.

Sajrone sarasehan iku, Ki Sigid nyuba ndhudhah maneh pakeliran cara pesisiran Lasem. Pancen dheweke ngakoni yen ora duwe sumber kang cukup kanggo bisa nyuguhake pakeliran iku. Nanging, lakon “Prabu Badhog Basu” sing disuguhake ing sarasehan iku, miturute bisa dadi wiwitan anggone tansah ngupaya supaya pakeliran pesisiran tansah ngrembaka.

Ing perkembangane, dhalang sing nduweni prestasi minangka penyaji lan panyanggit paling apik ing Festival Wayang Indonesia 2008 ing Yogyakarta iku uga ngendika, ora mung bakal nglakokake maneh apa sing wis tau ana. Nanging, saisa-isane bakal nut lakuning jaman lan garap pakeliran. Iku supaya lakon-lakon pakeliran tansah ditresnani lan dadi kawigatene bebrayan Jawa.

Kajaba saka iku, pakeliran pesisiran uga kudu tansah didhudhah maneh, wiwit saka wayang, sumber crita, nganti garap iringane. Ora mung kanggo nguripke maneh, nanging minangka salah siji perangan kabudayan kang penting, pakeliran cara pesisir mujudake bebrayan sing mapan ana kono uga bisa ngasilake kesenian kang ora kalah endah lan adiluhung.

Luwih Teges

Ngenani pakeliran cara pesisiran, Suyanto nduweni pamawas maneh. Yen dideleng saka wujude, wayang khas Lasem nduweni ukurane luwih cilik tinimbang gagrag Surakarta, Yogya, utawa Banyumas. Saliyane iku, tatahane uga luwih amba lan warnane luwih cetha, kayata ijo, kuning, lan biru. Iku, miturut Suyanto, mratelakake yen kabudayan pesisiran teges lan gamblang.

Ki Sigid nyarujuki yen biyene kabudayan pesisiran kerep ditumpangi karo perkara politis. Karana panguwasa sing kaya mangkono pancen sok julig, bisa ngowahi sujarah lan apa wae sing kira-kira ora menehi paedah tumrap kuwasane.

Ing garap pakeliran, jan-jane Lasem wis nduweni gagrag dhewe. Kabukti sajrone pakeliran, sing uga digunakake ana gagrag liya, ana pathet lasem, ayak-ayak, srepeg, lan sampak lasem. Nanging karana apa, gagrag Lasem bisa ilang, ora ana sing mangerteni, lan sithik sumbere? Perkara iku, mbokmenawa pancen kudu dijlentrehake luwih gamblang miturut pamawas ilmu antropologi, sosiologi, lan sujarah.

Pancen, yen dideleng saka papan panggonane, pesisir mapan sadawane segara. Saka iku, bebrayan kang mapan ana kono nduweni kabudayane dhewe kang ora bisa dipadhakke karo liyane. Tegese, kabudayan pesisiran uga perangan kang penting tumrap kabudayan Jawa. Ora beda kaya “gagrag” kabudayan liyane. Tetep linuwih, ora kalah adiluhung. (Suara Merdeka, 17/11/2013)

Dhoni Zustiyantoro