Supaya Ora Rebut Bener

ING padesan, bocah-bocah cilik asring padha gelut rebutan dolanan utawa jajanan. Nganti direwangi jiwit-jiwitan, padu, lan tukaran. Kanthi cara sing mangkono, apa sing dipengini dikarepake bisa kasembadan.Rumangsa dheweke sing paling bener, liyane kleru.

Ya, jenenge wae bocah. Sing tuwa kudu maklum marang tumindak sing kaya mangkono. Bocah, sing miturut ilmu kedokteran umure 5-11 taun iku, mung mentingake karepe dhewe. Durung bisa mikir kanthi cara nalar lan kepriye carane supaya ora ngrugekake liyan.

Ana ing kabudayan Jawa disebutake yen sing diarani bocah pancen “durung dadi Jawa lan durung njawani”. Diperlokake wektu nganti tibane mangsa diwasa supaya bisa diarani wis ngerti marang kahanan lan bisa nimbang sekabehane kanthi cara kang wening. Diwasa, ing kabudayan Jawa, ora liya diukur saka cara berpikir lan cara ngrampungi sekabehaning perkara sing lagi diadhepi.

Kaya dene sing diandharake dening dosen ing Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Frans Magnis Suseno. Ing salah siji kalodhangan rerembagan, piyambake ngendika yen tataran paling dhuwur sajrone kabudayan Jawa yaiku “ngerti isin”. Kanthi ngerti marang isin, wong Jawa wis bisa diarani diwasa, bisa mbedakake endi kang ala lan becik, kelebu ora sapenake golek benere dhewe.

Panyerat buku Etika Jawa (1996) iku uga nyebutake yen kabudayan Jawa tansah mentingake sikap selaras. Sajrone urip bebrayan, wong Jawa nyiriki perkara kang bisa ndadekake konflik terbuka, ngetokake adu omongan lan fisik. Mula saka iku, tumindak kanthi cara paring kurmat marang sapepadhane dadi perangan kang penting. Kabeh iku mau isa dilakoni mung kanthi cara ora mentingake benere dhewe lan ora gampang kagodha dening kanepson.

Etika kang Penting

Golek benere dhewe ora bakal kedadeyan yen manungsa Jawa sajrone urip ing bebrayan tansah nengenake etika. Amarga, tumindak kang ala sejatine ora bakal nduweni papan panggonan. Amarga bebrayan ndadekake etika dadi sawijining perangan kang penting. Yen ana sing niyat ngrusak paseduluran, kita kabukti duwe daya tahan. Bebrayan Jawa nduweni pengalaman ora sithik kanggo ngadhepi sekabehing rubeda.

Rubeda kang kerepe dadi bakal memalane padudon lan adu-adu iku antarane bab beda-bedane agama, suku, kapercayan, nganti bedane panemu. Nanging nyatane, sepisan maneh, bebrayan Jawa isih nduweni sipat selaras marang liyan. Lan bab sing kaya mangkono ora teka kanthi cara ujug-ujug. Pentinge etika dadi bab kang rumangsa kudu tansah dijaga sacara turun-temurun. Wiwit isih cilik, bocah sing durung Jawa asring dikandhani yen “aja ngono”, “ora ilok”, “ora pareng nakal”, “kudu manut marang wong tuwa”, lan liya-liyane.

Saka nilai-nilai kang tansah diinternalisasi iku mau, maneh-maneh sikap keselarasan lan etika dadi perangan kang penting. Bocah, minangka “manungsa anyar” sajrone bebrayan Jawa, ora nyiptakake kahanan kang anyar saengga bisa ngganggu marang keselarasan lan etika. Nanging dheweke kudu bisa njaga kabeh kang wis ana kanthi cara manut marang kahanan kang wis ketata.

Mula saka iku, sawise diwasa bakal mangerteni yen nyatane sipat golek benere dhewe iku dadi perangan kang ora mung mbebayani tumrap dhiri pribadi, nanging uga bab kang ora disarujuki dening “kahanan”. Selaras lan etika nduweni tujuan yen kabeh kudu ketata ana papan panggonan kang samesthine. Yen wis kaya mangkono, kabeh tumindak kudu dilakoni kanthi dilambari cara kang wis disarujuki bebarengan. Ora maneh nggugu marang apa kang sing dikarepake pribadi lan kelompok.

Banjur, apa wis cukup? Durung. Bab pungkasan kang penting kudu dimangerteni yaiku bab rasa-pangrasa. Bocah cilik sing sinebut durung Jawa ora bakal ngerti perkara rasa. Para mudha sing isih nengenake bab kanepson sajrone tumindak uga diarani “durung ngerti” yen durung nganggo rasa. Ana unen-unen, “Jawa nggoning rasa”.

Kepriye karepe? Rasa ndadekake manungsa ngerti marang dhiri-pribadi. Unen-unen “aja gawe sengsaraning liyan” menehi pengeling-eling yen manungsa saisa-isane kudu gawe bungah marang liyan. Liyan ora mung ditegesi “wong liya”, nanging samubarang kang diciptakake dening Gusti Kang Murbeng Jagad: manungsa, alam, lan wujud kang ora katon lan sok ora bisa dijabarake nganggo cara akademis.

Pasca-Tradisional

Apa kabeh cara-cara mau bisa dilakoni ing bebrayan kang sansaya modern, wis ninggalake bab kang sarwa tradisional iku? Ing kene sejatine diperlokake sipat ngalah, ngalih lan ngamuk. Ya, bab sepisanan sing maneh-maneh kudu dilakoni ora ana liya kajaba ngalah lan ngalih. Kanthi mangkono sing padha-padha lagi nduweni perkara bisa mikirake maneh kanthi cara kang luwih wening. Ora kagodha dening sipat kanepson kang ngrugekake sekabehane.

Ana uga panemu kang nyebutake, “yen mung manut, apa bakal bisa maju lan kreatif?”. Tanpa ngubah kahanan kang wis ketata, ora bakal bisa ana bab anyar kang ditemokake. Ing bab iki, sejatine tetep diperlokake sikap rukun lan kurmat.

Sing kudu dilawan yaiku tumindak rukun marang kahanan kang ora samesthine. Tegese, menehi kesempatan lan permisif marang tumindak sing wis cetha ngrugekake liyan. Ing kene, pemerintah nyatane sing kerep ora selaras maneh marang bebrayan. “Benere wong akeh” sing sejatine dadi bener kang sejati, malah ora nduweni daya yen wis ngadhepi ukum lan alat-alate panguwasa.

Mula, sajrone kahanan kaya mangkene, kita kudu luwih bisa nyawang dhiri-pribadi. Nyatane, apa kang dadi kekarepan kudu ditindakake nganggo cara samesthine – supaya selaras, njaga etika, lan aturan. Nanging, yen wis kliwat saka wates lan bener ora bisa dijejegake, kita duwe hak kanggo ngamuk!

*Dimuat di Harian Suara Merdeka, 13 Juli 2014

Dhoni Zustiyantoro


Terjemahan bebas dalam bahasa Indonesia

Supaya Tak Berebut Kebenaran

DI pedesaan, kita sering melihat bocah saling bertengkar memperebutkan mainan atau jajanan. Mereka saling cubit, cemooh, bahkan hingga bertengkar. Dengan cara seperti itu, apa yang dikehendaki diharap bisa tercapai. Masing-masing merasa paling benar, yang lain salah.

Ya, namanya saja anak-anak. Yang lebih tua harus maklum kepada apa yang mereka lakukan. Mereka—yang berumur 5-11 tahun itu—hanya mementingkan keinginan sendiri. Belum bisa berpikir secara nalar dan cukup tahu bagaimana caranya agar tak merugikan orang lain.

Dalam kebudayaan Jawa disebutkan jika mereka yang disebut bocah memang durung Jawa dan durung njawani. Diperlukan waktu sampai tiba waktunya dewasa supaya bisa disebut paham terhadap keadaan dan bisa menimbang semua hal dengan cara yang wening. Dewasa, dalam kebudayaan Jawa, tiada lain diukur lewat cara berpikir dan bagaimana ia mampu menyelesaikan semua permasalahan yang sedang dihadapi.

Seperti halnya yang dinyatakan dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Frans Magnis Suseno. Ia mengatakan jika tataran tertinggi manusia dalam kebudayaan Jawa adalah ngerti isin. Dengan ngerti isin, orang Jawa sudah bisa disebut dewasa, bisa membedakan mana yang baik dan buruk, termasuk tak seenaknya sendiri untuk golek benere dhewe—mencari kebenaran menurut diri sendiri.

Penulis buku Etika Jawa (1996) itu juga mengatakan jika kebudayaan Jawa selalu mementingkan sikap selaras. Dalam hidup bermasyarakat, orang Jawa menghindari berbagai hal yang bisa menjadi konflik terbuka sehingga menimbulkan percekcokan dan adu fisik. Oleh sebab itu, tindakan yang dilandasi dengan penghormatan terhadap liyan adalah hal yang sangat penting. Semua itu bisa dijalankan hanya dengan masing-masing secara sadar untuk tidak mementingkan benere dhewe apalagi mudah terpancing emosinya.

Etika yang Penting

Sebenarnya golek benere dhewe tak akan terjadi jika manusia Jawa dalam hidup bermasyarakat selalu mengedepankan etika. Dan, semua perbuatan buruk—yang tentu mengabaikan etika—itu sebenarnya tidak akan mendapat tempat. Hal itu karena masyarakat Jawa menjadikan etika menjadi bagian yang penting dan tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Jika ada yang berniat merusak persaudaraan, mereka telah terbukti mempunyai daya tahan. Masyarakat Jawa memiliki pengalaman yang tak sedikit dalam mentolerir perbedaan.

Perbedaan yang kemudian menjadi akar permusuhan itu di antaranya perbedaan agama, suku, kepercayaan, hingga perbedaan pandangan. Namun kenyataannya, sekali lagi, masyarakat Jawa masih memiliki keinginan untuk terus selaras terhadap liyan. Dan, hal yang seperti itu tak datang dengan tiba-tiba. Pentingnya etika menjadi hal yang merasa harus selalu dijaga secara turun-temurun. Sejak masih bocah, mereka yang durung Jawa itu sering diingatkan supaya aja ngono (jangan berbuat seperti itu), ora ilok (tidak boleh), ora pareng nakal (tidak boleh nakal), kudu manut marang wong tuwa (harus menurut dengan orang tua), dan lainnya.

Nilai yang selalu diinternalisasikan itu tiada lain demi tercapainya keselarasan dan etika. Bocah, sebagai manusia baru dalam masyarakat Jawa, tidak menciptakan realitas baru—sehingga nantinya bisa mengganggu keselarasan dan etika. Akan tetapi dia harus bisa menjaga semua yang sudah ada dengan cara menurut kepada realitas yang sudah tertata.

Oleh sebab itu, setelah dia dewasa akan memahami jika kenyataannya keinginan golek benere dhewe itu menjadi bagian yang, tidak hanya membayakan untuk diri pribadi, tetapi juga hal yang tidak disetujui oleh realitas itu sendiri. Semua harus dijalankan berdasar keselarasan dan etika. Jika sudah seperti itu, semua tindakan harus dijalankan dengan cara yang sudah disetujui. Tidak lagi menuruti apa yang sudah dikehendaki pribadi dan kelompok.

Lantas, apa sudah cukup? Belum. Hal terakhir yang penting dan harus diketahui adalah tentang rasa-pangrasa. Bocah yang disebut durung Jawa itu tak akan paham pada yang namanya rasa. Para pemuda yang masih bertindak berdasar emosi dan nafsu sesaat juga disebut durung ngerti kalau belum memiliki rasa. Ada ungkapan klasik, Jawa nggoning rasa, Jawa tempatnya rasa.

Bagaimana maksudnya? Rasa menjadikan manusia paham akan diri-pribadinya. Ada pula ungkapan aja gawe sengsaraning liyan—yang secara tidak langsung bermakna manusia harus membuat senang sesamanya—jangan membuat sengsara sesama. Liyan bukan bermakna orang lain, akan tetapi semua yang diciptakan oleh Gusti Penguasa Semesta: manusia, alam, dan wujud yang tak nampak dan tak bisa dijabarkan dengan nalar akademik.

Pascatradisional

Apakah semua cara tadi bisa dilakukan dalam masyarakat yang semakin modern, yang cenderung sudah meninggalkan hal-hal yang serba tradisonal ini? Di sinilah sebenarnya diperlukan sifat ngalah, ngalih, dan ngamuk. Ya, hal pertama yang lagi-lagi harus dilakukan adalah ngalah dan ngalih. Dengan begitu mereka yang sama-sama sedang memiliki masalah bisa berpikir kembali dengan cara yang lebih wening. Tak tergoda kepada ambisi sesaat yang bisa merugikan semuanya.

Namun ada pendapat yang menyebut jika, “kalau hanya manut, apa bakal bisa maju lan kreatif? Tanpa merubah realitas yang sudah tertata, tidak akan ada hal baru yang ditemukan”. Di sinilah diperlukan sikap rukun dan hormat.

Tentu yang harus dilawan adalah “sikap rukun” terhadap keadaan yang melawan realitas. Artinya, memberi kesempatan dan permisif terhadap tindakan yang jelas merugikan sesama. Dalam realitas faktual, pemerintahlah nyatanya malah yang sering tidak selaras dengan masyarakat. Benere wong akeh (benar menurut orang banyak)—yang sejatinya menjadi kebenaran sejati milik khalayak—malah tak memiliki daya kekuatan menghadapi hukum dan alat-alat kekuasaan.

Oleh sebab itu, menghadapi realitas seperti sekarang—di mana makin banyak orang golek benere dhewe—kita harus lebih bisa melihat diri pribadi, supaya tak ikut menjadi salah satu bagian di dalamnya. Karena nyatanya, apa yang menjadi kehendak harus dilakukan dengan cara yang “semestinya”: supaya selaras dan tetap mengedepankan etika. Akan tetapi, kalau sudah kelewat dari batas dan kebenaran khalayak tak dapat lagi dipertahankan, kita berhak untuk ngamuk!

Dhoni Zustiyantoro

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s