Kedaling Lesan, Ilange Kaprebawan

Saka kedaling lesan, sapa wae bisa nandhang pirang perkara kang ora becik. Iku amarga omong pancen ora gampang, ora mung waton ngucap? Apamaneh, apa kabeh sing dilakoni kudu diomongke?

Wus dadi kasunyatan yen tambah dina sansaya susah golek panutan. Krisis kepemimpinan iku ora liya amarga para pangarsa praja sansaya luntur kaprebawane. Kabeh mung golek benere dhewe, tanpa mikir kawulane. Beda kaya nalika dheweke nyebar janji nalika arep pilihan. Temtu wae, janji iku disebar lumantar omongan. Rakyat kaya-kaya wis luntur rasa katresnan marang bangsa sing biyen direbut hak kamardikane.

Ajining dhiri gumantung ana ing lathi. Wis cetha yen pancen omongan sing duweni aji, mung omongan sing becik tur migunani. Dudu omongan tanpa guna, kepara waton omong. Yen ora isa omong becik, ya luwih becik meneng wae. Yen ngerti ora bakal bisa nglakoni, aluwung ora menehi janji.

Ana uga wong sing (mung) seneng omong. Omong tanpa paugeran, apa maneh ora isa dipercaya amarga pancen beda, antarane sing dilakoni karo sing diomongke. Ing kene, sajroning kabudayan Jawa ana unen-unen jarkoni, isa ujar (omong) nanging ora isa nglakoni.

Luwih nyilakani yen sing waton omong iku wong sing dadi pangemban-pangembating praja, pemimpin negara, utawa punjere adil. Mesthi wae kabeh tindak-tanduk ora bakal bisa dipercaya. Banjur, iku uga njalari negara dadi bubrah. Kapitayan rakyat marang pangarsane praja sansaya ilang. Amarga pokale wong sing ora nduweni tanggung jawab marang omongane dhewe.

Wicaksana

Ana ing tataran kepemimpinan, ing buku Sing Diomongke Dilakoni (2013), ahli pendidikan saka Universitas Negeri Semarang (Unnes) Prof Dr Sudijono Sastroatmodjo wis akeh paring katrangan. Ing antarane, nalika ngendika, pemimpin ora kena mencla-mencle. Iku amarga kabudayan Jawa wis menehi tuladha; sabda pandhita ratu tan kena wola-wali. Pemimpin ora kena tumindak sapenake. Apa maneh mung mikir awak utawa kelompoke dhewe.

Saliyane iku, miturut Prof Sudijono, pemimpin uga kudu nduweni kawicaksanan. Pemimpin kudu isa memangun komunikasi kanthi luwes karo sing dipimpin. Supaya ora nemu rubeda ing tembe mburi.

Mantan Rektor Unnes iku uga ngendika, supaya perkara sing wis dadi tujuan bebarengan bisa kalaksanan, antarane sing mimpin lan sing dipimpin kudu nduweni telung perkara, yaiku pituah, pitutur, lan pitulungan. Ing tataran pituah utawa petuah, pangarsa lan kawula kudu tansah ngelingake. Pemimpin sajrone nglakoni kwajiban uga kudu gelem dikritik. Iku supaya sing ana ing ngisor ora nutupi apa sing dadi kurange ndhuwuran.

Tujuan uga bakal gampang digayuh nalika siji lan liyane paring pamanggih kanggo ngupaya bebarengan. Rembug pancen dadi sarana kang murakabi. Rembugan nganggo cara kang samesthine, tanpa mandeng rubeda sing njalari adu otot, bisa matengake cara kanggo nggayuh tujuan bebarengan. Iku sing diarani pitutur.

Sing pungkasan, kanthi cara pitulungan, kabeh dikarepake bisa tulung-tinulung. Wis dadi perkara sing lumrah menawa sajrone makarya sesarengan ana kurange, nanging kepriye carane kekurangan iku dimaknani dadi luwihe wong liya. Kabeh nyawiji nggayuh tujuan supaya negara dadi kuncara.

Nyawiji

Banjur, saka akeh bab ing ndhuwur, kaya-kaya wis ora ana perkara sing isa kanggo mbiji kaprebawan pemimpin saliyane nyawijine ati, lathi, lan pakarti. Kanthi cara kaya mangkono, pemimpin jejeg kaprebawane, tanpa digawe-gawe. Kedaling lesan pancen luwih mbebayani tinimbang sabetan gegaman. Yen gaman bisa natoni raga wong siji, nanging yen lesan ora mung raga nanging ati lan wong-wong liya sing rumangsa melu ketatu.

Perkara iku, Jawa nduweni istilah lamis. Tumrape sesrawungan, wong sing dhemen lamis uga ora bakal dipercaya. Jalaran pancen seneng apus-apus sing agawe gela lan rugine liyan. Kabeh wis gamblang dijlentrehake ana cakepan langgam Aja Lamis sing kerep dirungokake.

Aja sokgampang janji wong manis yen ta amung lamis/becik aluwung prasaja nimas ora agawe gela/tansah ngugemi tresnamu wingi jebul amung lamis/kaya ngenteni thukuling jamur ing mangsa ketiga/aku iki prasasat lara tan antuk jampi/mbok aja amung lamis kang uwis dadine banjur kikis/akeh tuladha kang dhemen cidra uripe rekasa/milih sawiji endi kang suci tanggung bisa mukti.

Kabudayan Jawa uga ngajarake supaya tansah nduweni rasa lembah manah. Lumantar cara ora ngunggulake dhiri pribadi, ora iri marang sukses lan majune liyan, lan atur kurmat marang sapada-pada. Adhedhasar iku, apa sing wis lan bakal dilakoni nyatane ora kudu diomongke. Iku jalaran bisa diarani umuk, utawa mung gedhe omongan. Luwih-luwih durung nganti dilakoni kok wis digembar-gemborake.

Kanthi teknologi lan informasi sing sansaya maju, wis samesthine bebrayan uga tambah kritis marang sakehing kahanan. Aja nganti mung kanggo alat wong-wong sing nduweni kepentingan tanpa gelem tanggung jawab sawise ngembat pusaraning adil. Ya, ora ana liya cara sepisan sing bisa dilakoni yaiku bebarengan ndeleng kerja nyata sing wis dilakoni. Tanpa ana rasa kaget amarga ana wong sing ujug-ujug omong tanpa waton. Ana maneh unen-unen, Purwodadi kuthane, sing dadi nyatane.

*kolom Sang Pamomong Suara Merdeka, 23 Juni 2013

-Dhoni Zustiyantoro

Advertisements

Wanita kang Merbawani

Sedane Margaret Thatcher –Perdana Menteri wanita sepisanan ing Inggris– rong minggu kepungkur, dadekake donya kelangan salah siji pejuang wanita. Donya maneh-maneh kelangan wanita sing duweni pengaruh global. Sapa maneh sing isa merjuangke hak-hak para wanodya?

Ing tataran global, Thatcher duweni pengaruh kang gedhe. Ana negarane, nalika dheweke mimpin partai taun 1975, separo wanodya ing Inggris mung neng omah. Ora nyambutgawe, mung dadi bojo lan ibu kanggo anak-anake. Munggah ana panggung pulitik, dheweke nggawe akeh perubahan. Kanthi unen-unen “rakyat harus mengurus diri sendiri”, Thatcher isa ningkatake perekonomian nasional. Inggris ing taun 1979-1994 saka peringkat ekonomi 12 dadi 5 sadonya.

Puluhan taun sadurunge iku, Kartini uga nelangsa. Para wanita ing jaman kolonial kaya-kaya ora duweni hak-hak sing samesthine. Wanita mung kanggo reh-rehane para walanda sing wektu iku njajah bangsa Indonesia.

Lumantar layang lan tulisan, Kartini kepengin nata pemikiran lan kabudayan masyarakat wektu iku. Pancen ing wektu semana, masyarakat duweni panemu yen wanita mung kanca wingking. Wanita ora bisa duweni posisi strategis apa maneh pengaruh ing pemerintahan. Kelebu hak dhasar kaya pendhidhikan lan golek ngelmu.

Kartini uga iri nalika ngerti kondisi sosial-masyarakat ing Eropa wis bebas lan mardika nganti tekan pemikiran lan golek pakaryan. Dheweke durung bisa nrimakake adat sing nyebutake wanita ora kudu sekolah, dipingit, dirabi karo wong lanang sing ora dikenal, lan dimaru. Iku uga sing ditulis Pramoedya Ananta Toer ing buku “Panggil Aku Kartini Saja” (1997).

Saliyane iku, pandangan kritis Kartini uga ditujokake marang agama. Wanita kelairan Jepara, 21 April 1879 iku nakonake kenangapa kitab suci ora wajib dimangerteni, malah mung diapalake. Agama, miturut panemune, dudu alesan kanggo sarana adu-adu utawa beda panemu. Apamaneh, agama uga sing jalari wong lanang benerake poligami. Kanggo Kartini, kaya-kaya wis jangkep panandhange para wanita ing negara iki.

Momong lan ngemot

Saka crita para wanita pejuang iku mau, pancen wis ora jaman yen wanita mung tansah dadi pelayan lan sisihan sing becik. Nanging luwih saka iku, pawongan sing sering digambarake ing crita-crita kethoprak kebak ing sulistya warni iku uga kudu bisa momong lan ngemot sapada-padane. Kaendahan wanita uga katon mencorong nalika bisa nata praja among kawula.

Sejarah lan crita wis akeh aweh buktekake ngenani wanita kang bisa kaya mangkono. Apamaneh ana unen-unen “ana ing mburine priya hebat ana wanita sing luwih hebat”. Salah sijine ing pakeliran ana lakon “Dewi Sri”.

Wektu semana, Ngamarta kena bebendu. Ora mung angel golek sandhang lan pangan, sakehe perkara antarane para pangawaking praja negara iku uga dadekake sansaya gawe swasana tambah ricuh.

Kabeh kedadeyan iku merga Dewi Sri, putri Prabu Maha Punggung ninggalake negara klairane. Dewi Sri duweni sipat sabar lan wicaksana. Dewi Sri misuwur minangka lambang makmur lan santosaning bumi.

Sang Dewi ana ing negara Pratalaretna sing lagi dikuasai dening raja Darmasara. Karana uripe sing kecukupan lan kepara malah diarani sugih, akeh uga sing kepengin dadekake Dewi Sri minangka sisihan. Ing negara iku, dheweke dadi rebutan. Nanging, Nagatatmala, anak Sang Hyang Anantaboga, sawise entuk pitulungan saka Begawan Abiyasa isa mboyong Dewi Sri balik menyang Ngamarta. Sawise iku, negara Ngamarta dadi tentrem lan sejahtera kaya maune.

Ana maneh Dewi Srikandi, wanita sing misuwur wasis anggone olah kaprajuritan lan hunakakae senjata panah. Iku amarga dheweke meguru saka Arjuna sing banjur dadi sisihane. Ing ing perang Bharatayuda. Srikandi kadhapuk minangka senapati perang Pandhawa ngganteni Resi Seta, satriya Wirata sing seda ngadhepi Bisma, senapati saka bala Kurawa. Nganggo panahe, Srikandi bisa merjaya Bisma.

Saiki, ing jaman globalisasi, wanita wis jipuk akeh duweni kontribusi.  Ora mung dadi sisihane para priya hebat, nanging malah bisa swalike. Owah-owahane jaman wis buktekake.

Thatcher, Kartini, Dewi Sri, lan Srikandi minangka wujud representasi wanita-wanita sing tansah berjuang. Wanita-wanita kang duweni pengaruh ing bidange dhewe-dhewe. Sawise generasi iku, sapa maneh? Aja nganti kedadeyan unen-unen “wong wadon ilang wadine”, sing aja kok berjuang, njaga “rahasiane dhewe” wae ora bisa.

*kolom Sang Pamomong Suara Merdeka, 7/4/2013

-Dhoni Zustiyantoro

Mengalah dan Kemenangan Sejati

Tidak ada seorang pun yang ingin kalah. Di medan persaingan, menang sudah menjadi tujuan. Berbagai upaya ditempuh untuk mewujudkan tujuan itu. Ketika segala cara sudah dihalalkan untuk meraihnya, ngalah bisa menjadi cara untuk menang.

Menang atau kalah adalah perkara biasa. Pemenang acap dipersepsikan mereka yang menguasai medan. Di sisi lain, kekalahan sering pula dikaitkan dengan nasib; kurang beruntung, apes. Namun, mereka yang berpikir positif dan tidak mengenal putus asa akan mampu mengubah kekalahan itu sebagai awal kemenangan yang sesungguhnya. Sedangkan orang yang memaknai kekalahan sebagai keterpurukan adalah mereka yang tidak berpikir jauh ke depan dan takut melangkah.

Seperti halnya pertandingan, hasil yang didapat adalah pemenang dan yang belum menang. Ada yang bergembira, ada pula yang bersedih. Meski pada kenyataannya, ukuran menang dan kalah tiap orang berbeda. Pemenang hanya seorang, dan hendaknya pihak yang kalah pun nglenggana. Kegagalan adalah sukses yang tertunda.

Namun di sisi lain, kemenangan bukanlah segalanya. Dalam sebuah kemenangan terdapat pula amanah yang harus dipegang teguh. Pada tataran ini, kemenangan bisa berubah menjadi kekalahan. Dalam konteks kepemimpinan, ketika pemenang telah duduk disinggasana kemenangan, ia haruslah merealisasikan apa yang telah dijanjikan. Sewaktu kampanye, misalnya, sudah barang tentu iming-iming itu disebar.

Menjadi pemenang pun ada etikanya. Memang, mengalahkan musuh adalah hal yang biasa. Namun, menjadi pemenang bagi semua, pemenang yang rendah hati, pemenang yang amanah, niscaya akan membawa pada kemenangan berikutnya.

Bukan hal yang mustahil apalagi ngayawara, untuk dapat menjalankan konsep kemenangan yang elok itu. Menang tidak dapat hanya diukur dari gugurnya lawan atau pengakuan secara nyata kepada juara, namun lebih dari itu, unggul adalah ketika mampu menempatkan saingan pada posisi lain, yang ia pun tidak tergesa-gesa memaknai kekalahan sebagai kegagalan.

Kisah Sengkuni

Sudah sewajarnya, setiap upaya untuk melakukan tindakan meraih kemenangan hendaknya dilakukan dengan menggunakan cara-cara yang wajar. Jangan sampai niat baik tidak diimbangi dengan cara yang kurang baik, malah upaya untuk menang ditempuh dengan cara yang culas. Atas hasil tersebut, tentu kemenangan yang diraih bakal cacat; kemenangan yang bukan lagi amanat. Perihal ini, di jagat pewayangan, hampir-hampir kita selalu melihat Sengkuni sebagai sosok yang tidak patut dijadikan panutan karena melakukan segala cara untuk meraih ambisi pribadinya.

Di hari terakhir perang Bharatayuda, Bima kesulitan untuk mengalahkan Sengkuni. Bima hampir kehabisan cara karena Sengkuni sangat sakti. Senjata yang ia miliki tak mampu untuk untuk sekadar melukai karena kulitnya yang sangat keras. Sebelum akhirnya Semar memberitahukan bahwa kelemahan Sengkuni ada di dubur.

Kesaktian itu didapat Sengkuni karena berhasil mendapat minyak tala, pusaka tinggalan Pandu yang dititipkan kepada Dretarasta untuk Pandhawa. Minyak tala waktu itu menjadi rebutan anak-anak Dretarasta, para Kurawa. Akan tetapi sifat Sengkuni yang tamak membuat dia ingin memiliki minyak yang mampu memberi daya kesaktian tersebut.

Ketika terjadi perebutan, Sengkuni dengan sengaja menyenggol cupu berisi minyak tala yang dipegang  Dretarasta yang buta itu. Cupu terjatuh dan minyak sakti pun tertumpah. Dengan segera Sengkuni menggulingkan badan di atas tumpahan. Walhasil, kulitnya menjadi kebal terhadap senjata apa pun.

Tidak hanya itu, sifat licik Sengkuni juga tercermin ketika ia melengserkan patih negara Astina, Gandamana. Dengan jebakan berupa luweng–lubang di tengah jalan, Sengkuni menjegal Gandamana saat perang antara Astina dan Pringgadani. Perang ini pun merupakan hasil kelicikan Sengkuni yang berhasil mengadu kedua negara tersebut. Dalam lakon Dewa Ruci, Sengkuni juga berhasil membujuk Drona supaya menyingkirkan Bima dengan menyuruhnya mencari “kayu gung susuhing angin”–yang sebenarnya perlambang kawruh sejatine urip.

Sekalipun semua cara Sengkuni membuahkan hasil, namun tidak pernah langgeng. Kebenaran tetaplah di atas segalanya. Untuk hasil ini, menang dengan cara licik ternyata bukan kemenangan yang abadi.

Sikap Jawa

Pada realitas lain, meski dalam medan persaingan yang amat ketat, orang Jawa acap besikap redah hati dan menjauhi sifat sombong, terlebih ketika memiliki kekuatan, kekuasaan, kekayaan, atau bahkan kepandaian. Bahkan ketika berbeda pendapat dengan orang lain, orang Jawa menghindari keinginan merendahkan atau menghinanya di hadapan umum. Dengan melakoni hal itulah, dapat dianggap sebagai sikap yang terpuji. Karena bisa mencegah nafsu amarah pribadi terhadap orang lain yang bersalah.

Sedangkan bagi orang yang menjadi “terdakwa” karena telah berlaku kasar atau berseberangan itu, setelah mendapat isyarat maupun pasemon, hendaknya kemudian menyadari “kesalahan”. Kesadaran pribadi atas kesalahan yang dilakukan itulah yang sangat diharapkan dalam kritikan yang dibungkus dalam isyarat. Meski mudah diucapkan, dalam praktiknya hal ini sulit dilakukan.

Dalam teks klasik Jawa ada pula istilah sekti tanpa aji, sugih tanpa bandha. Hal demikian bisa saja terjadi karena orang tersebut selalu berperilaku baik, jujur, maupun bijaksana. Dengan perilaku semacam itu, orang lain akan menyegani. Tidak perlu menunjukkan kekuatan yang tidak perlu. Ia sudah “sakti” dengan sendirinya.

Memaknai kekalahan memang bukan perkara gampang. Ngalah karena telah berlaku jujur adalah kemuliaan. Dari ngalah, sesungguhnyalah bakal menghasilkan kemenangan-kemenangan yang lebih gemilang di kemudian hari.

Kolom “Sang Pamomong” Suara Merdeka, 9/6/2013

Dhoni Zustiyantoro

Bahasa Jawa di Tangan Gubernur Baru

basa jawa

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh telah sepenuhnya menyerahkan kewenangan pengelolaan Mulok Bahasa Jawa kepada pemerintah daerah. Hal itu dikarenakan daerah dianggap paling mengetahui kebutuhan pembelajaran di wilayah masing-masing (SM, 5/4/2013).

Selama ini, bahasa Jawa hadir di kelas sekolah dasar hingga menengah atas lantaran adanya Peraturan Daerah (Perda). Setelah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terpilih, sejauh mana ia mengetahui dan memikirkan nasib jutaan guru bahasa Jawa dan implementasi pembelajarannya? Hal ini penting manakala masyarakat seolah mempunyai anggapan global; ganti pemimpin ganti kebijakan.

Pernyataan Nuh di atas sekaligus memberikan angin segar kepada para guru bahasa Jawa karena semenjak akhir tahun 2012 muncul polemik bahwa pelajaran ini tidak hadir pada Kurikulum 2013. Guru juga patut berlega hati karena pernyataan tersebut dikuatkan dalam seminar “Bahasa Jawa ing Kurikulum 2013” yang digelar di Universitas Negeri Semarang (Unnes), 4 April 2013.

Seperti diketahui, semenjak 2006 pelajaran bahasa Jawa menjadi pelajaran wajib di SD, SMP, hingga SMA di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY. Pelajaran ini diharap dapat menginternalisasikan nilai-nilai kehidupan Jawa kepada peserta didik, misalnya gotong-royong, andhap asor, toleransi, kemanusiaan, dan nilai luhur lainnya.

Setidaknya untuk dapat mencapai semua kompetensi itu, guru dituntut kreatif-inovatif. Melalui berbagai cara, guru sedapat mungkin menjadikan pembelajaran menarik. Melalui cara itu, siswa diharapkan mencecap pelajaran ini dengan cara yang menyenangkan.

Mudah? Tentu tidak. Kultur siswa yang kini tidak semua dalam keseharian keluarganya getol mengajarkan bahasa Jawa, lebih-lebih ragam krama, membuat guru harus kerja ekstra menjejalkan semua itu. Sedangkan kenyataan di lapangan, orang tua yang mempunyai waktu lebih bersama anak tidak semakin ingin tahu apalagi mengajarkan kepada anak. Bahasa Jawa semakin tidak menjadi idola di daerahnya sendiri.

Peran Mendasar

Harus diakui, untuk tumbuh dan berkembang, bahasa Jawa butuh dukungan berbagai lini. Di sekolah, selain kompetensi guru yang mumpuni dan menguasai pembelajaran, media yang digunakan pun harusnya menarik minat siswa untuk selalu kreatif. Fasilitas pendukung berupa ketersediaan buku bacaan maupun referensi lain sangatlah dibutuhkan siswa.

Selain berkewajiban mengawal kebijakan, pemerintah daerah juga berperan melakukan kontrol yang bersinambungan. Berbagai pelatihan peningkatan pembelajaran, pembuatan media yang interaktif, hingga penyediaan sarana pendukung pembelajaran, selalu dinantikan para guru di sekolah.

Tidak hanya itu, keberpihakan industri media pada ranah seni dan budaya Jawa juga punya peran besar. Saat ini, media cetak maupun elektronik tidak pernah memberikan porsi yang memadai untuk menayangkan wujud kebudayaan Jawa. Wayang, ketoprak, maupun sajian serupa lainnya tidak pernah menggema di jam tayang dengan trafic penonton tinggi. Bukan hal lain, hal itu dirasa penting sebagai upaya menginternalisasi nilai keadiluhungan budaya kepada siswa. Anggapan “tak kenal maka tak sayang” agaknya berlaku pula untuk ranah ini.

Memang tidak mudah memikat siswa yang kesehariannya –makin– jauh dari bahasa Jawa. Selain keluarga yang tidak lagi menggunakan bahasa ibu dalam berkomunikasi, anggapan bahasa Jawa sulit juga makin menjadi momok tersendiri bagi anak yang belajar.

Akan tetapi bila pemerintah daerah mampu memberikan perhatian lebih berupa membuat kebijakan yang berpihak sekaligus mengawalnya, bukan tidak mungkin bahasa Jawa menjadi pelajaran yang diidolakan. Sebut saja komodifikasi kesenian tradisi tanpa mengurangi esensi nilai dan memberikan porsi sesuai di media cetak maupun elektronik, tentu akan menarik minat siswa untuk belajar menjadi lebih besar. Dalam hal ini, pemerintah daerah tentu wajib menggandeng para ahli di bidang pendidikan, seniman-budayawan,  dan ahli media yang berkompeten.

Selain punya tujuan strategis pembelajaran, hal itu diharapkan juga mampu menepis anggapan budaya Jawa yang kuno dan ketinggalan zaman. Lebih jauh, bahasa Jawa diharap mampu menjadi media ekspresi yang muda yang dinamis.

Selama kampanye dalam ajang Pilgub Jateng kemarin, belum nampak keberpihakan gubernur terpilih Ganjar Pranowo dalam ranah ini, terlebih lagi dalam dunia pendidikan. Namun hal itu bukan tidak mungkin terlaksana jika politik anggaran seperti yang sering didengungkan Ganjar dalam berbagai kesempatan akan berpihak pada sektor kebutuhan dasar selain kesejahteraan dan infrastruktur. Kita tunggu saja.

-Dhoni Zustiyantoro